วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

ให้คำปรึกษา รร.ประทิววิทยา
   วันที่ 16 มิถุนายน 2565

             นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอุรีรัช  ขันติไชย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยนายสุวัฒ  พันธฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  มาติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนประทิววิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น